Khamis, Ogos 06, 2009

Puasa selepas nishfu

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaMasih ramai kalangan awam yang keliru dengan hukum berpuasa selepas hari Nishfu Sya'baan (hari 15 Sya'baan). Ramai yang tidak tahu bahawa menurut qawl yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi`i hukum berpuasa selepas Nishfu Sya'baan adalah HARAM DAN TIDAK SAH dengan beberapa pengecualian yang akan datang penjelasannya. Kekeliruan mungkin disebabkan mazhab-mazhab lain mempunyai pendapat yang berbeza dengan Mazhab Syafi`i berdasarkan kepada ijtihad mereka. Ulama Syafi`i mengistinbathkan pengharaman berpuasa tersebut berdasarkan beberapa dalil termasuklah hadits-hadits Junjungan Nabi SAW. Antaranya apa yang diriwayatkan dalam "Sunan at-Tirmidzi", juzuk 2, halaman 183, bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda sebagai berikut:-
"Telah diberitakan kepada kami oleh Qutaibah, telah diberitakan kepada kami oleh 'Abdul 'Aziiz bin Muhammad, daripada al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman, daripada ayahnya, daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. yang telah berkata: Telah bersabda Junjungan Rasulullah SAW: "Apabila tinggal baki separuh dari bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa". Dan telah berkata Abu `Isa (yakni Imam at-Tirmidzi): "Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits hasan shohih dan tiada kami ketahui akan dia melainkan dengan wajah (riwayat) ini atas lafaz ini.
Selain daripada hadits di atas, Imam Abu Daud turut meriwayatkan dalam sunannya sebagai berikut:-
Daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. bahawasanya Junjungan Rasulullah SAW bersabda: "Apabila masuk separuh bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa."
Imam ash-Shan`ani dalam "Subulus Salam" juzuk 2, halaman 345 menyatakan bahawa hadits ini adalah hasan shohih di sisi para muhadditsin selain Imam Ahmad. Imam Ahmad mendhoifkannya kerana bagi Imam Ahmad perawi yang bernama al-'Alaa` bin `Abdur Rahman adalah perawi yang dhoif. Menurut kajian Imam ash-Shan`aani, pendapat Imam Ahmad tersebut adalah tidak tepat kerana al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman adalah seorang perawi yang hadits-hadits yang diriwayatkannya diambil oleh Imam Muslim dan selanjutnya Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani dalam "at-Taqrib" menghukumkan al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman ini sebagai seorang perawi yang shaduuq (benar atau kepercayaan).

Sungguhpun dihukumkan haram, tetapi pengharaman berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan ini tidaklah mutlak seperti pengharaman berpuasa pada 5 hari yang diharamkan secara mutlak berpuasa, iaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyriq. Pengharaman berpuasa pada hari-hari nishfu kedua Sya'baan dan hari Syak tidaklah mutlak kerana ianya mempunyai pengecualian. Maka hukum HARAM DAN TIDAK SAH puasa yang dilakukan selepas nishfu Sya'baan (iaitu selepas tanggal 15 Sya'baan) mempunyai PENGECUALIAN seperti berikut:-
  1. puasa sunnat tersebut disambungkan atau dihubungkan dengan hari-hari yang berada di nishfu pertama (separuh pertama) bulan Sya'baan walaupun dengan hanya satu hari sahaja (yakni dihubungkan dengan berpuasa pada hari 15 Sya'baan) dengan syarat ianya hendaklah berterusan sehingga Ramadhan, jika terputus walaupun dengan uzur maka tidaklah boleh disambung lagi puasa tersebut. Contohnya, jika seseorang berpuasa sunnat pada 15 Sya'baan, maka bolehlah dia berpuasa pada 16 Sya'baan dan hari-hari berikutnya. Tetapi katakanlah setelah berpuasa pada 15, 16, 17 dan 18 Sya'baan, dia tidak berpuasa pada 19 Sya'baan, dengan atau tanpa uzur, maka tidaklah boleh lagi dia berpuasa sunnat pada 20 Sya'baan dan hari-hari yang berikutnya sehinggalah Ramadhan.
  2. puasa sunnat tersebut telah menjadi amalan biasa seseorang (yakni yang telah dijadikan wirid kebiasaannya). Contohnya, seseorang yang telah mewiridkan puasa pada setiap Isnin, maka tidaklah jadi halangan untuk dia meneruskan wiridnya itu.
  3. puasa qadha` samada qadha puasa fardhu atau qadha puasa sunnat yang berwaktu
  4. puasa kaffarah atau puasa nazar dengan syarat ianya tidak dilakukan dengan sengaja dan dengan tahu yang hari yang dinazarkan itu adalah hari-hari nishfu kedua bulan Sya'baan. Misalnya, seseorang bernazar hendak berpuasa pada hari Khamis minggu hadapan tanpa menyedari bahawa Khamis hadapannya sudah masuk dalam nishfu kedua Sya'baan, maka bolehlah dia berpuasa pada Khamis tersebut. Maka jika sekiranya dia tahu yang Khamis tersebut adalah dalam nishfu kedua bulan Sya'baan, maka tidaklah boleh dia berpuasa dan tidaklah sah nazarnya itu.
Inilah perincian hukum bagi puasa yang dilaksanakan setelah nishfu Sya'baan menurut Mazhab Syafi`i yang menjadi pegangan kita, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab fiqhnya. Antaranya dalam "Anwarul Masaalik syarah 'Umdatis Saalik wa 'Uddatin Naasik" karya Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Ghumrawi rahimahUllah yang menyatakan pada halaman 125 seperti berikut:-
(Dan haram berpuasa [sunnat] pada hari-hari selepas nishfu Sya'baan, jika sekiranya puasa tersebut tidak berbetulan dengan adat kebiasaan seseorang) sebagaimana yang telah disebut terdahulu ketika perbincangan tentang hari Syak, (dan [puasa tersebut] tidak berhubung / bersambung dengan hari yang sebelumnya) iaitu tidak bersambung puasa pada nishfu yang kedua [bulan Sya'baan] dengan berpuasa pada separuh yang pertama bulan tersebut. Maka jika sekiranya puasa tersebut berbetulan dengan adat kebiasaan baginya atau dihubungkan [dengan hari-hari separuh pertama Sya'baan], sahlah puasa tersebut dan hilanglah keharamannya.
Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahUllah menulis dalam "al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah", jilid 2 halaman 82, sebagai berikut:-
Dan daripadanya [yakni daripada hadits-hadits berkaitan dengan] puasa dalam bulan Sya'baan, ialah hadits Sayyidatina 'Aisyah r.`anha yang menyatakan: "Tidak aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, melainkan bulan Ramadhan dan tiada aku melihat baginda berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'baan", hadits diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya meriwayatkan juga hadits lain dengan kata-kata: "Tiada baginda berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'baan, bahawasanya baginda berpuasa pada keseluruhan bulan Sya'baan", dan bagi Imam Muslim terdapat satu lagi riwayat dengan kata-kata:- "Adalah baginda berpuasa pada bulan Sya'baan keseluruhannya kecuali sedikit.".......... Kemudian hadits-hadits tersebut tidaklah menafikan hadits yang mengharamkan puasa pada hari-hari selepas nishfu bulan Sya'baan, kerana berlakunya pengharaman tersebut ialah kepada sesiapa yang hanya berpuasa selepas nishfu tersebut dan tidak menghubungkan puasanya [dengan berpuasa pada hari Nishfu Sya'baan (yakni hari 15 Sya'baan)]. Manakala berlakunya keharusan (baca: boleh / jaiz) berpuasa, bahkan sunnat berpuasa, ialah kepada sesiapa yang berpuasa sebelum nishfu lagi dan meninggalkan berpuasa selepasnya [yakni dia berpuasa sunnat pada nishfu pertama bulan Sya'baan dan berhenti setelah nishfunya tersebut]; ATAU dia meneruskan puasanya dengan menghubungkan puasanya itu dengan berpuasa pada hari Nishfu Sya'baan [yakni hari 15 Sya'baan]; ATAU dia tidak menghubungkan puasanya, akan tetapi puasanya pada hari-hari nishfu kedua bulan Sya'baan tersebut ialah puasa kerana qadha` atau puasa nazar atau puasa yang menjadi wiridnya (kebiasaannya). Dan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasai dan Imam Ibnu Majah, iaitu: "Apabila berbaki separuh daripada bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa sehingga menjelang Ramadhan", adalah jelas pada yang demikan (yakni pada menyatakan haramnya berpuasa pada hari-hari selepas Nishfu Sya'baan).
Murid Imam Ibnu Hajar rahimahUllah, iaitu Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, rahimahUllah, menulis dalam karya beliau "Fathul Mu`in"pada halaman 60:-
(Tatimmah) Haram puasa pada hari-hari tasyriq ......., dan demikian pula haram puasa selepas Nishfu Sya'baan, selagi mana ianya tidak berhubung / bersambung dengan hari sebelumnya [yakni hari sebelum 16 Sya'baan iaitu hari 15 Sya'baan] atau jika puasa tersebut tidak muwafaqah dengan adatnya (yakni tidak berbetulan dengan kebiasaannya atau wiridnya); atau jika puasa tersebut bukan puasa nazar atau puasa qadha` walaupun hanya qadha` puasa sunnat.
Penjelasan 'Allaamah Sayyid Muhammad 'Abdullah al-Jurdani dalam "Fathul 'Allam" juzuk 4, halaman 152- 153, pula adalah seperti berikut:-
Dan haram puasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan, melainkan jika ianya disambung / dihubungkan dengan hari yang sebelumnya [yakni hari sebelum 16 Sya'baan iaitu hari 15 Sya'baan], walaupun hanya satu hari [yakni walaupun dengan hanya berpuasa pada 15 Sya'baan sahaja] dan hendaklah berkekalan puasa tersebut sehingga ke akhirnya. Maka jika tidak berkekalan, bahkan jika berbuka (yakni tidak berpuasa) dengan uzur sekalipun, tertegahlah atasnya untuk berpuasa lagi dengan tanpa sebab.
Inilah khulasah hukum berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan. Harap kita sebagai pengamal Mazhab Syafi`i dapat beri perhatian sewajarnya. Allahlah yang Maha Mengetahui.

Khamis, Julai 16, 2009

Seorang wanita Muslim Mesir di bunuh di dalam mahkahmah Jerman, apa anda fikir?

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaBenarkan untuk menggunakan kata ganti nama diri pertama...'aku'.

Mintak maap gilak-gilak sebab dah lamak dah sik update blog tok. Busy gilak.
Baru-baru tok tek aku ada mukak sigek blog tok dan ingin berkongsi sikit pasal isik kandungan blog tok yang bagi aku penting gilak-gilak untuk disebar. Bagi sapa-sapa yang baca blog tok. Sila sebarkan juak.

Kisah menyanyat hati tok berlaku minggu lepas. Kisahnya kedak tok, seorang perempuan(muslimah) Mesir di Jerman, Marwa Al-Sherbini, yang pada Ogos 2008 telah memfailkan saman kepada jirannya yang menggelarnya sebagai 'Terrorist', kerana beliau berhijab.Diulang, beliau digelar 'Pengganas', kerana beliau B.E.R.T.U.D.U.N.G. !!


Maka setelah mendengar hujah kedua-dua pihak pada Rabu minggu lepas, mahkamah mendapati lelaki, yakni jiran kepada Marwa tadi bersalah, ulang suara B.E.R.S.A.L.A.H dan dikehendaki membayar denda 2800 Euro.

Anda tau apa berlaku sesudah itu?


Lelaki ini telah MENERKAM ke arah Marwa, dan menikam mangsa 18 kali!! Aok, tok betul-betul, bukan cobaan, anda tak salah baca, memang 18 kali, dan yang paling teruk, Marwa ditikam sehingga mati, sambil beliau memeluk anaknya. Dan Marwa ketika itu mengandung 4bulan...tragis bukan?


However last Wednesday, Alex stabbed her 18 times to death in a German courtroom after the judges announced she won the case against him, and that he had to pay 2,800 Euros as a fine for his previous insults. Lagi di sini.


Belum cukup tragis, ada lagi. Suami Marwar yang melihat isterinya ditikam terus menerkam ke arah lelaki tadi, dan.............akhirnya suaminya juga ditikam 3 kali. Nah. Tidak cukup dengan itu, pengawal keselamatan yang 'melihat' kejadian tadi telah bertindak menembak suami Marwar. Nah...ini baru betul2 tragis.
Coba kitak orang pike fikir, gine logik seorang perempuan ditikam 18kali dalam mahkamah, tanpa ada seorang pun yang bertindak menyelamatkan wanita ya, melainkan suaminya, yang akhirnya kerkesudahn ditembak.Logik atau sik anda mengambil masa hanya 1 saat untuk menikam 18 kali? Cuba kitak orang tikam angin 18 kali, berapa lama masa yang anda ambil, tikam secepat mungkin. Malah 1 saat untuk 1 tikaman pun sukar dicapai. Maka tidakkah anda terfikir kenapa reaksi manusia di situ terlalu lembab? Bengong bukan.


Seorang pemerhati telah berkata tentang suami Marwa, "Dia bukan seorang yang berambut perang, jadi dia tentu penyerangnya." Sik ka bodo keja ya, apaaaaakah kenak mengenak rambut dengan kenak tembak... Ya, ini logik pada pandangan mereka. Tapi sesekali tidak bagi kita. Mintak maap gilak-gilak pake bahasa kasar.


Itu isu pertama, isu kedua adalah mengapa seakannya media barat cuba menutup isu ini. Langsung tidak dihebohkan. Adakah kerana darah orang Islam tidak sama dengan daragh mereka? Ermm..logik bukan. Hanya orang yang gila sahaja percaya ini.
Mungkin ada antara yang membaca entri ini berfikir bahawa ini hanya isu kecil, mengapap erlu dihebohkan. Ada bukan? Ini bukan soal peka semata-mata, cuba anda fikir, kalau Marwa boleh ditikam 18 kali dalam mahkamah, 'tanpa disedari' maka adakah mungkin mereka2 ini menyedari pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku nun di Gaza, di Tebing Barat, di Darfur, dan yang terbaru di China. Atau ada antara anda yang masih tidak tahu saudara kita dibunuh di China. Ya, logik la sikit kalau anda tidak tahu, sebab semua pembunuhan tadi berlaku di luar mahkamah.Sampai bila....sampai bila baru dunia harus berkata 'cukup'.Wallahu a'lam.

Ahad, Julai 05, 2009

Kekuatan Wanita

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga

KEJADIAN RAGUT KETIKA KELUAR LIFT
PERAGUT INI DISAHKAN OLEH DOKTOR TELAH PATAH TULANG BELAKANG
HAKIM MEMUTUSKAN BAHAWA PEREMPUAN ITU TIDAK BERSALAH SAMA SEKALI KERANA TUJUAN HENDAK MEMPERTAHANKAN DIRI


Al-Ashma 'i radhiallahu-anhu bercerita;

Sekali peristiwa, bila saya mengikuti suatu rombongan pergi ke Mekkah untuk naik Haji, dengan mengenderai unta di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba muncullah seekor singa yang sangat besar menghadang jalan kami. Rombongan haji itu terpaksa berhenti secara spontan, tidak berani meneruskan perjalanan lagi. Orang-orang dalam rombongan itu semuanya kelam-kabut dan kecoh kerana takut kepada singa itu.
Saya pun memanggil pengawal kami untuk mengusir binatang itu, namun tidak berhasil, justeru pengawal itu pun takut kepada singa itu.

"Tidak adakah di antara kamu sekelian seorang yang berani mengusir singa ini dari menghalang perjalanan kita?"tanyaku kepada pengawal itu.

Tiba-tiba aku kedengaran suatu suara yang menjawab, katanya:

"Jika engkau maksudkan dia itu seorang laki-laki, maka memang kami rasa tidak ada seorang yang berani di antara kami." Kemudiaan sambungnya lagi: "Tapi aku kenal diantara kami ini ada seorang wanita yang mungkin dapat mengusir binatang itu tanpa pedang atau apa-apa senjata pun. Dia ada bersama-sama kita di dalam rombongan ini!" kata orang itu.

"Di manakah dia wanita itu?" tanyaku bingung.

"Dia di dalam tandunya."

Saya pun segera pergi mendapatkan wanita itu di dalam tandunya, seraya memanggil:

"Ibu! Kalau tidak keberatan, cuba turunlah dari tandumu ini, dan tolonglah kami yang dalam rombongan. Ada seekor singa di hadapan kami menghalangi perjalanan kami!"

"Takutkah kamu sekelian dengan singa itu, sedang kamu semua orang laki-laki, dan sekarang kamu datang meminta pertolongan seorang wanita pula," sindir wanita itu.
Kami sekelian terpinga-pinga tak tahu apa yang hendak kami jawab, selain mengaku akan kebenaran kata-kata wanita itu.

"Ya, memang kami sekalian takut terhadap binatang buas itu. Kami juga tidak tahu cara-cara menghalaunya. Mungkin Ibu seorang sajalah yang dapat menghalaunya."

"Baiklah," jawabnya. "Tapi aku ni seorang wanita. Apakah kamu sekelian senang jika aku dilihat oleh singa itu, padahal dia tu singa jantan sedangkan aku ini seorang wanita?!"

Kami tidak tahu apa yang hendak dijawab lagi. Mujur ia menyambung lagi:

"Katakanlah kepada singa itu: Ibu Fatimah menyampaikan salamnya, dan dia bersumpah dengan Zat yang tidak pernah disentuhi mengantuk, menyingkirlah kau dari menghalang perjalanan rombongan ini!"

Berkata Al-Ashma 'i lagi menyambung ceritanya:

"Demi Allah, belum sempat habis ucapan wanita itu, melainkan singa itu telah meminggir pergi dari jalan itu, dan lari menghilangkan diri."

Ini tiada syak lagi menunjukkan bahawa wanita itu diantara orang-orang Sholehah, yang benar-benar telah mengenali Allah dengan sepenuh makrifat. Moga-moga Allah memberikan kita manfaat dari cerita yang kita dengar ini, Amin!

Sabtu, Julai 04, 2009

ICE AGE 3

p align="center">Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga
Ellie (Queen Latifah) and Manny (Ray Romano) are expecting their first child, and Manny is obsessed with making life perfect and safe for the family. At the same time, Diego (Denis Leary) finds himself unable to catch a gazelle he has been stalking and decides to leave the herd, believing that he is losing his predatory nature as a tiger. Sid (John Leguizamo) grows jealous of Manny and Ellie and “adopts” three apparently abandoned eggs that he finds in an icy underground cavern. Manny tells him to put them back, but Sid instead looks after the eggs, which hatch into baby Tyrannosaurus
the next morning.

Although Sid tries his best to raise the three dinosaurs, their rambunctious behavior scares away all the other animals’ young and ruins a playground Manny built for Ellie’s baby. The mother dinosaur soon returns and carries both Sid and her youth underground, with Diego in pursuit. Manny, Ellie, Crash, and Eddie (Seann William Scott, Josh Peck) follow as well and discover that the icy cavern leads to a vast jungle populated by dinosaurs thought to be extinct. Here, an Ankylosaurus threatens the herd despite Diego’s efforts to fend it off; they are saved from a further crowd of angry reptiles by a one-eyed, slightly crazed weasel named Buckminster, or Buck (Simon Pegg).Buck has been living in this jungle for some time and is chasing Rudy (a white Baryonyx), intending to avenge the eye he lost to it. He agrees to lead the herd through the jungle’s perils to Lava Falls, where “Momma” has taken Sid and her babies. In the meantime, Sid and Momma try to outdo each other in feeding the offspring; he loses this contest, but is soon welcomed into the family regardless. The next day, however, Rudy attacks the family and Sid is knocked onto a loose rock slab that is floating on a river of lava and about to plummet over the falls.As the herd move towards the Lava Falls, Ellie goes into labor and a Guanlong pack strikes, causing a rock slide that separates her from Manny and Diego. Manny doubles back to protect her and Diego fends off further attacks, while Buck takes Crash and Eddie ahead to rescue Sid. Just as the sloth goes over the falls, the trio swoops in on a commandeered pterosaur and saves his life. While reaching Ellie, Manny hears a voice, indicating that a baby girl has been born. Manny decides to name the baby Ellie after Ellie herself, but Ellie names the baby Peaches after the fruit (the codeword they had chosen for Ellie to use if she went into labor during the trip). Sid is saddened at the fact that he never had a chance to say goodbye to "his" children as he is reunited with the announcement that Peaches had been born.Before they can exit the jungle, Rudy attacks at full force; Buck helps the others ensnare him briefly, but he escapes and resumes his onslaught. The herd is saved by the timely arrival of Momma, who charges at Rudy and knocks him off a cliff. As she and her children wish Sid well, Buck – now without a purpose in life since Rudy is gone – decides to join the herd and live on the surface. However, a distant roar tells him that Rudy is still alive; he changes his mind and sends the herd home, blocking off the path to the underground jungle at the same time so that no one else can go down there. Manny and Ellie welcome Peaches into their frozen world and admit that Sid did a good job looking after Momma's children. Diego decides to remain with the herd, while Buck stays where he wants to be: underground, matching wits with Rudy.Starring: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Simon Pegg
Director: Carlos Saldanha
Genre: Comedies

Jumaat, Julai 03, 2009

apa mok jadi tok?

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaSalam. Di tengah-tengah kekecohan KITA kinek tok, KITA sik harus lupa pada penderitaan dan juak keperitan umat Islam di luar sana. mungkin sedikit iklan dapat pake menyedarkan KITA?

entahlah...


Keamanan sik akan pernah dapat dicapai tanpa ISLAM, yakinkah dengan multi-rasional, perpaduan kaum, kemewahan ekonomi, pembangunan dan ISLAM HADHARI akan dapat menyekat barat dan kuasa-kuasa besar dunia daripada menjajah dan menakluk KITA? Apakah hanya dengan menganut faham sekuler jak, mengakui Islam hanya sekadar agama yang berkait urusan nikah-kahwin, cerai dan mati itu boleh menjamin kita akan dianggap sebagai rakan oleh Amerika dan musuh-musuh Islam lalu mereka tidak akan mengapa-apakan kita? Dah nak nika, baruk ingat ngan islam...Dah nak mati, baruk ingat ngan islam..Ya ak ka?


"Sesungguhnya telah pun sesat golongan sebelum mereka dan menyesatkan pula ramai orang selain mereka dan sesatlah mereka dari jalan yang benar" (Surah Al-Mai'dah : 77).

berikut ialah laporan berita :

Los Angeles, Alta California - May 2, 2004 - (ACN) The release, by CBS News, of the photographs showing the heinous sexual abuse and torture of Iraqi POW's at the notorious Abu Ghraib prison has opened a Pandora's box for the Bush regime. Apparently, the suspended US commander of the prison where the worst abuses took place, Brigadier General Janis Karpinski, has refused to take the fall by herself and has implicated the CIA, Military Intelligence and private US government contractors in the torturing of POW's and in the raping of Iraqi women detainees as well.....Sila layari : http://www.jameswickstrom.com/

Astagfirullah...Astaghfirullah...Astaghfirullah

Apa nama tok? Hehehe... Nayang gambar-gambar macam tok di blog?

Saya menyakini, ramai yang membuka weblog ini banyak secara kebetulan, jadi bagi saya tidak mengapa pelajari hakikat dan kebenaran walau melalui cara yang agak keterlaluan...gambar di atas sudah 'ditapis', cuma saya terfikir harus dipamerkan gambar di atas agar menunjukkan sikap kebiadapan bangsa yang mengaku bertamadun di dunia hari ini dengan keangkuhan mereka.
Maruah umat Islam,
tiada pembela,
keagungan Islam hanya didengari sekali-sekala,
diselangi dengan 'mengerepak' oleh 'pengkerepak' yang berucap di PWTC dengan merasmikan acara dan majlis rasmi.

Tiada kesungguhan, hanya ucapan belaka...Ramai yang akan mengeluh pada saya, lalu berkata, "pok, kita kalau hendak menegur pun kenalah berhikmah dan beradab, menjaga tatatertib...." saya setuju pada hal tersebut, ya nang mena, cuma iboh lupa realiti semasa ialah apa yang saya pamerkan dan apa yang lebih lebih teruk dari itu...!

Masih ramai, umat Islam yang berilmu kononnya, mantap aqidah katanya, suci dan bersih matlamat ujarnya, salim dan sahih manhaj omongnya....namun masih menyetujui SEKULER di negara sendiri dan menganggap menjatuhkan kuffar di negara luar yang menindas umat Islam dan berjihad menentangnya ialah kerja BID'AH. NANG SEMUALAH BID'AH. Leka kita gago mok nganok, bermusuhan sama islam dikpun, kita lupak bahawa musuh sebenar sedang menunggu kejatuhan kita.Adapun kerja-kerja menjatuhkan kezaliman, kefasiqkan dan kebathilan ialah satu kerja khawarij yang melawan sebuah pemerintahan yang sah menurut kitab mereka dan sunnah mereka pada omongan-omongan mereka...Bukan sekali orang menegur pasal gambar yang pernah saya pamerkan ini, katanya elok pamerkan gambar-gambar yang menutup aurat, saya setuju namun agaknya dia terlupa di Cyber Cafe yang dia sedang menaip itu ketika menulis kepada saya itu pun, gadis yang disebelahnya mungkin memakai skirt singkat menampakkan betis dan peha. Kita tidak suka kepada kejahatan tetapi kita tiada pula melakukan usaha untuk mengubahnya lalu gi mana sih?

Kita benci persatuan yang tiada akhlak dan tiada moral ketika bercakap tapi kita lupa yang kita juga seperti mereka yang mahu menegakkan Islam cumanya mereka bekerja siang dan malam tetapi kita hanya mengkritik pagi dan petang. Keja mok nganok jak...

Ahad, Jun 28, 2009

The Shimmering Light : In Mentioning The Birth Of The Interceding Prophet

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga

صلى الله على محمد ... صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك ... يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك ... يا رسول الله ... صلوات الله عليك

ALLAH has manifested the Intercessor
The Possessor of the Elevated Station,

And his light filled the horizons
It encompassed the entire Universe,

The icons of Idolatry have been torn down
And the edifice of Idolatry has crumbled,

And the Time of Guidance has drawn near
And the Fortress of Disbelief has violently shaken,

Greeting and a Welcoming
To you, Oh Possessor of the En-Nobled rank,

Oh Master of the people of Revelation
The one whom evil is repelled by,

You are a refuge on the day of gathering
For all of creations (men and jin) shall flee to you,

And call out to you saying
"Look at what has overcome us from atrocious terror"

Welcome! Oh Light of my eyes, Welcome!
Welcome! Oh Grandfather of Hussein, Welcome!

And for it (the intercession) you will Prostrate
And will be addressed, "Intercede, for your intercession is accepted"

For ALLAH has sent Mercy upon you
So long as light shines and disseminates,

And by you, we ask the Most Merciful
And the Lord of the Throne hears us,

My Lord! Forgive my sins. Oh ALLAH!
By the Blessing of the Interceding Guide. Oh ALLAH!

Oh Possessor of great bounties, Oh Lord!
Gather us all with the Chosen one,

And by him, Glance upon us
And by him grant us all that we desire,

And avert from us all calamities
And divert and raise all afflictions,

صلى الله على محمد ... صلى الله عليه وسلم

And give us to drink Oh Lord! And come to our rescue
With a life giving rain which pours down,

And culminate my life with excellence
And beautify the return (to You) and end affair,

And may the Mercy of ALLAH enshroud
The one who embodied all of beauty

Ahmad, the Pure and (upon) his Family
And the Companions, so long as light shines...________________________


- Excerpt taken from "The Shimmering Light : In Mentioning The Birth Of The Interceding Prophet". Poetry written by one of the righteous Scholars in Yemen today, al-`Allamah al-Hafiz al-Musnid al-Habib Umar ibn Hafiz حفظه الله تعالى in the traditional school, Dar al-Mustafa located in Tarim (Hadramawt).بارك الله فيكم
والله تعالى أعلم بالصواب

Sabtu, Jun 27, 2009

Kembara Jalan Kaki Siri II 2009

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaSetelah mengikuti Kembara Jalan Kaki siri II 2009, tok antara gambar-gambar yang dapat ditangkap. Bg. Hisyam dah padah apa info-info program ya. Cuma mok nunjuk gamba jak. Bagi yang belum pergi... Jangan risau, insyaALLAH kelak ada lagi. Mun ada apa-apa gik cadangan, padah jak.


Kembara Jalan Kaki Siri I 2008


NOTA: rugi rasanya terlupak ngambik gambar rami2 , huhu, nyesal2!!

Khamis, Jun 25, 2009

Cara berPRASANGKA BAIK(HUSNU ZON)

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaOleh : Syeikh Abdulkadir Al Jailani

Jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahawa dia lebih daik darimu. Ucapkan dalam hatimu :"Mungkin kedudukannya di sisi ALlah jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku".


Jika bertemu anak kecil, maka ucapkanlah (dalam hatimu) :

"Anak ini belum bermaksiat kepada ALlah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadaNya. Tentu anak ini jauh lebih baik dariku".


Jika bertemu orang tua, maka ucapkanlah (dalam hatimu):

"Dia telah beribadah kepada ALlah jauh lebih lama dariku, tentu dia lebih baik dariku."


Jika bertemu dengan seorang yang berilmu, maka ucapkanlah (dalam hatimu):

"Orang ini memperoleh kurnia yang tidak akan kuperolehi, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak kuketahui dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik dariku."


Jika bertemu dengan seorang yang bodoh, maka katakanlah (dalam hatimu) :

"Orang ini bermaksiat kepada ALlah kerana dia bodoh (tidak tahu), sedangkan aku bermaksiat kepadaNya padahal aku mengetahui akibatnya. Dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku."


Jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah (dalam hatimu) :

"Aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak, mungkin di akhir usianya dia memeluk Islam dan beramal soleh. Dan mungkin boleh jadi di akhir usia diriku kufur dan berbuat buruk.


Sumber : Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, Nasa'ihul 'Ibad, Bungkul Indah, Surabaya - Indonesia, hal 38, hal 12.

Rujukan : Novel bin Muhammad Alaydrus, Orang Bijak Berkata - Kumpulan Nasihat Sepanjang Masa, Taman Ilmu, Cetakan ke-5, 2008 Semanggi-Surakarta,

Sabtu, Jun 20, 2009

Kitak Orang Mok BERGEREK Ka???

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini


Benarkan saya untuk menggunakan bahasa ibunda saya dan maafkanlah saya, bagi siapa-siapa yang tidak memahami sesetengah perkataan dalam post ini. Sama-sama kita belajar bahasa SARAWAK.

Sengaja sebenarnya mok make tajuk kedak ya pake narit perhatian kepada siapa-siapa yang maca blog tok kinek tok. Bagi yang sik tauk apa reti bergerek tok, BERGEREK SAMALAH DENGAN MAKSUD BERCINTA DAN MUN MOK ISTILAH YANG LEBIH TEPAT LAGIK 'IKHTILAT'. Zaman remaja tok zaman untuk mencarik dan mengenal dirik kita pun sebenarnya. Selepas akal kita dah semakin mampu untuk berfikir jauh. Sekurang-kurangnya dah mengenal nak ney yang bait dan buruk, halal dan haram, najis dan yang suci, syurga dan neraka.

Umur macam tok, orang muda macam kita tok(hehehe) cenderung untuk hidup di dalam perkumpulan, istilah lainnya, BERKAWAN, BERGENG, DAN YANG SAMA WAKTU DENGANNYA.. Suka juak untuk mencari penyelesaian di luar rumah dibandingkan dengan berbincang dengan ibu dan ayah. Dan ketika inilah jiwa sudah menyubur untuk mengenal apa itu cinta (berlainan jenis).

KENAK BERGEREK???/MENGAPA BERCINTA???

Terkadang bercinta dengan sebab ikut-ikutan (kerana melihat kawan sedang 'bahagia'). Terkadang ia bercinta supaya 'pointer' selalu meningkat naik. Dan katanya agar ada teman yang dapat memberi nasihat. Alamat.. jika salah bercinta, bubur tidak akan kembali menjadi nasik..

Sebelum bercinta fikirkan perkara-perkara ini wahai orang muda ~~OOOOOOOAAAAAH!!:

1. Sudahkah anda bersedia untuk bercinta?/DAH 'READY' KA MOK BERGEREK?????

Adakah sudah bersedia menghadapi risiko di dalam percintaan? Adat orang mengatakan cinta itu bersatu, dan ada kalanya ia membutakan mata. Manakala yang tidak nampak jalannya habis hancur masa depan hidupnya.

Cinta tidak semestinya bersatu, ada kalanya ia terputus di tengah jalan. Dan ada kalanya ia berjaya sehingga ke jinjang pelamin. Risiko putus cinta selalu membuatkan manusia seolah-olah putus asa. Hilang hala tuju hidupnya. Entah berapa ramai yang sudah menamatkan nyawanya sendiri bila cinta nafsu lebih diharapkan dari cinta kepada Illahi.

2. Apa matlamat Anda bercinta?/APA KENAK KITAK ORANG TOK BERGEREK???

* Mungkin untuk merosakkan anak gadis atau hati orang lain?

* Ikut-ikutan atau suka-suka sahaja?

* Untuk mencari pengganti pasangan yang telah pergi? (tetapi sekiranya ia ingin kembali semula suatu hari nanti, anda dengan rela diri meninggalkan pasangan baru anda yang telah diberikan harapan?

* Sekadar cinta monyet yang tiada matlamat di masa hadapan?

* Untuk mendirikan rumah tangga yang membawa kasih sayang dan rahmat dari ALLah?

Orang yang mulanya bercinta - hatinya akan berbunga-bunga. Tidak ia sedar apa yang berlaku di sekelilingnya kerana disibukkan dengan apa yang dicintainya. Segalanya nampak cantik, molek, comel dan sempurna belaka. 'Pijak semut tidak mati'. Segalanya berjalan dengan penuh optimis dan positif. Lalu mungkin 'menipu diri sendiri' sudah menjadi pegangan agar hubungan berlangsung dengan menarik dan dapat dikekalkan.

Apabila perhubungan cinta anda mulai 'berkelap kelip' - mulalah anda akan berfikir semula akan buruk dan baiknya pasangan anda. Mungkin ketika ini anda akan berusaha mencari 'solution'. Sekiranya berjaya perhubungan anda akan berjalan seperti biasa. Dan sekiranya dalam bahaya, ia akan membawa kepada 'putus cinta'. Perkataan inilah yang menjadi penghancur jiwa, rasa kecewa, terhina, rendah diri, sakit hati, dendam, putus asa. Maka istilah-istilah cinta yang dahulunya berkisarkan fantasi, anda akan sedar ia bukanlah realiti.

Menjadi hipokrit(munafik) satu perkara, iaitu masalah yang akan dibawa apabila hidup di dalam sebuah rumah di atas pernikahan yang sah. Segala-galanya yang 'cantik', 'molek' akan ditunjukkan juga sebagai satu hakikat yang perlu anda terima. Samada anda terima dengan terpaksa atau redha selamanya.3. Mengapa Anda Bercinta?/KENAK BERGEREK???

* Kerana ALLAH?

* Kerana cantik rupanya? Mancung hidung, kumisnya tebal? Badannya serupa model? - yang pasti semuanya ini tidak kekal lama. Berapa ramai wanita yang menghidapi sakit barah kulit kerana taksubnya kepada yang dinamakan 'KECANTIKAN' ? Berapa ramai pula yang sanggup berhutang, mengorbankan identiti seorang MUSLIMAH dan MUSLIM kerana tertarik dengan namanya KEMODENAN?~~(FESYEN LA KONON NYA TEK)

* Kerana duitnya? Harta yang bertimbun?

* Kerana empunya diri itu sendiri?

* Kerana Agamanya? Ia akan di bawa di dunia dan akhirat. Tetapi ramai juga yang terjerumus di lembah hina. Kerana yang dibawa rupanya selama ini adalah nafsu tetapi disolek dengan nama Agama.

Anda akan dapat apa yang anda niatkan. Ingat perjalanan cinta sesama manusia amat jauh, dan mungkin juga dekat, ataupun ia satu perjalanan yang tidak pasti.

4. Apa Modal Untuk Bercinta?KITAK ORANG MOK BERGEREK PAKE APA??

* Adakah dengan modal air liur? Atau jari jemari menulis sms?

Sedarkah anda? apabila bercinta dan anda meletakkan sesuatu di dalam hati seseorang. Ini telah memberikan ia pengharapan baru dalam hidupnya. Dan ia akan berusaha untuk mencapainya. Jika cinta anda sekadar cinta monyet, cinta untuk merosakkan anak orang, ikut-ikutan dan hanya menjadikan orang lain sebagai batu galas - CINTA NAFSU. Eloklah lupakan sahaja. Anda hanya akan menjadikan diri anda sendiri bahan fitnah yang akan orang ingat sampai bila-bila.

Sedarkah anda? Mahligai perkahwinan itu memerlukan pengorbanan bukan sahaja dari segi jari jemari dan air liur. Tetapi lebih dari itu adalah modal ilmu untuk mendirikan sebuah keluarga yang beragama, cintakan ALLah dan rasul-Nya. Modal harta iaitu pekerjaan dari sumber rezeki yang halal untuk anda berikan kepada isteri, dan anak-anak. Modal hati dan perasaan untuk dikongsi, difahami, kesabaran dan sebagainya.

5. Berapa Lama Anda Ingin Bercinta?/BERAPA LAMAK KITAK ORANG MOK BERGEREK???

* Seminggu?

* Sebulan?

* Tiga, empat tahun?

* Sehingga habis belajar?

* Cinta hingga ke akhirat?

Apabila anda bercinta, setiap pasangan pastinya ingin mengetahui sampai bilakah mereka akan bercinta? Dan apabila perhubungan itu diketahui oleh sang ibu dan ayah, tentunya mereka akan bertanya bila pula tarikh merisik, pertunangan dan perkahwinan pula akan dijalankan? Dan tentunya kaum kerabat pula akan tertanya-tanya, dengan siapa anda berkawan. Mungkin ada yang sudah diusung ke hulu dan hilir - orang kampung pun sudah mulai berbisikan. Walaupun anda sangkakan di bandar orang bersikap tidak ambil peduli. Tetapi malaikat di kiri dan kanan tetap juga menulis catatan..

6. Kos Cinta/KOS PAKE BERGEREK???

* Duit yang anda habiskan semata-mata untuk sidia - telefon (sms, mms, chat etc), bil elektrik, bil internet,

* Masa yang anda korbankan untuk si dia

* Hati dan perasaan


Sikap Matang Dalam Mencari Cinta

Wahai pemuda dan pemudi, menyebut perkataan cinta sesama manusia itu mudah, tetapi untuk melaksanakannya amatlah payah. Bercinta bukan menjadi tiket yang menghalalkan anda menyerahkan jasad kehormatan anda. Bukan juga bermakna anda sudah menjadi juara dan normal sebagaimana insan lain yang bercinta (sudah fahamkah erti cinta yang sebenarnya?). Anda rosak kerana cinta? - ia adalah kesalahan anda sendiri di dalam menterjemahkan cinta yang suci dan abadi. Semaklah semula adatnya bagaimana RasuluLlah menyalurkan perasaan cinta.

Jika berbaloi dengan bercinta - anda dapat merasai hidup bahagia serta mendapat keredhaan ALlah kerana matlamat anda jelas, anda sedia redha dengan kemungkinan yang berlaku serta tidak menyalahkan taqdir, perjalanan cinta tidak melanggar batas syarak. Maka silalah untuk bercinta.

Fikirkan.. Dalam masa bercinta, bagaimana hubungan kita dengan ALLAH S.W.T, RASULULLAH S.A.W dan manusia serta makhluk yang lain? Semakin baik ataupun semakin jauh dan terus menjurang. Adakah ia menjadikan kita hamba ALLAH S.W.T yang bertaqwa ataupun hamba ALlah yang derhaka?

FIKIRKANLAH....
LU FIKIRLAH SENDIRI!!RUJUKAN: http://jomfaham.blogspot.com

Khamis, Jun 11, 2009

Kepentingan Adab Menuntut Ilmu

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaDiambil dari http://aljoofre.iluvislam.com

Alhamdulillah, dengan taufiq Allah selesai pembacaan kitab Ta’limul Muta’allim semalam di Shoubra. Moga sama-sama yang mengajar dan yang belajar dapat faedah.

Pada permulaan kitab ini, Assyaikh Burhanul Islam Azzarnuji telah menulis:

“Maka apabila aku melihat ramai penuntut ilmu pada zaman kita ini bersungguh-sungguh kepada ilmu, dan mereka tidak sampai pula (tidak mendapat manfaat dan hasilnya iaitu beramal dan menyebarkannya), terhalang kerana bahawasanya mereka telah salah jalannya dan meninggalkan syarat-syaratnya. Dan setiap yang tersalah jalan akan sesat, dan tidak mendapati tujuan, sedikit mahupun banyak. Maka aku ingin dan suka menerangkan kepada mereka jalan menuntut ilmu….”

Seterusnya Assyaikh Azzarnuji pun menyebutkan adab-adab atau jalan-jalan menuntut ilmu daripada niat menuntut ilmu itu sendiri hinggalah kepada memilih guru dan rakan-rakan, pentingnya mengagungkan ilmu dan ulamak, warak dan pelbagai lagi jalan yang sebenar dalam menuntu ilmu.

Saya sebutkan perkara di atas apabila mendapati pada zaman kita hari ini, terlalu banyak (dan tentu lebih banyak lagi dari zaman Imam Zarnuji hampir 10 abad yang lalu) di kalangan kita yang mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, akan tetapi tidak mendapat faedah daripada ilmunya, baik untuk dirinya sendiri mahupun untuk masyarakat. Malah hari ini ramai yang bukan dari aliran agama pun ingin belajar ilmu agama. Sangat baik. Tetapi mengapa tidak didapati barakahnya?

Antara sebabnya adalah “tersalah jalan” itu sendiri. Adab menuntut ilmu sudah terlalu jauh untuk diamalkan. Ingatlah menuntut ilmu agama ini bukanlah dengan mengumpul dan menghadam maklumat di otak kita sahaja. Saya selalu sebutkan, jika demikianlah, maka harddisk saya jauh lebih alim dari kita semua. Di dalamnya mengandungi hampir 100 Gigabyte maklumat dari jutaan helaian kitab. Kita, berapa helai sangat dapat menghafal?

Salah jalan ini biasanya berlaku pada perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Syaikh Azzarnuji itu sendiri. Saya sebutkan tiga daripadanya:

1) Niat

- Berapa ramai di kalangan kita belajar kerana mudah bekerja dan mengumpul harta dunia nanti dengan sekeping pengiktirafan ijazah?
- Berapa ramai pula yang belajar untuk menunjukkan diri lebih alim daripada orang lain?
- Berapa ramai pula yang belajar untuk menjadikan dirinya dipuji dan dihormati?
- Berapa ramai pula di kalangan kita yang belajar untuk mencari-cari kesalahan ulamak terdahulu?
- Berapa ramai yang belajar untuk mencari bukti bahawa pendapat aku sahaja yang betul sedangkan amalan ummat Islam di Malaysia sebenarnya salah belaka?
- Berapa ramai pula menutut ilmu tanpa diniatkan langsung untuk balik ke tempat masing-masing bagi berjuang menegakkan Islam?

2) Memilih guru

- Berapa ramai di kalangan kita yang tidak berhati-hati memilih guru lantas belajar dengan orang yang tidak betul pemikirannya?
- Berapa ramai di kalangan kita yang belajar dengan guru yang tidak menjaga adab sebagai guru (mengutuk sana sini, mencerca alim ulamak, tidak berakhlak dalam kata-kata mahupun perbuatan dsb.)?
- Berapa ramai di kalangan kita belajar sesuatu ilmu bukan dari ahlinya (belajar Feqh dari jurutera, belajar hadis dari ahli bahasa dsb.)?
-Lebih teruk lagi, berapa ramai pula yang belajar tanpa guru? Membaca sana dan sini, lalu mengambil fahaman sendiri daripada penulisan ulamak.

3) Mengagungkan ilmu dan ulamak

- Berapa ramai dari kita yang mengetahui cara mengagungkan ilmu yang disebutkan oleh para ulamak terdahulu?
- Berapa ramai di kalangan kita yang tidak menghormati kitab ilmu?
- Berapa ramai di kalangan kita yang meletakkan ilmunya sendiri di tempat yang rendah, lalu dengan mudah boleh dijual beli dengan kepentingan dunia?
- Berapa ramai pula yang tahu adab sebagai seorang murid tetapi tidak tahu atau tidak mempraktikkan ada sebagai guru?
- Berapa ramai yang tidak pula tahu membezakan antara meletakkan ilmu di tempat yang tinggi dengan takabbur atau menghina diri?
- Berapa ramai pula tidak reti-reti beradab dengan para ulamak agung, lalu diletakkan ulamak itu setaraf dengannya dalam pemikiran dan pemahaman dengan alasan mereka jua manusia yang tidak maksum?
- Berapa ramai di kalangan kita yang terpengaruh dengan kalam beberapa kerat ustaz mee celup hari ini yang dengan lantang mengkritik ulamak silam, lalu merasa sangsi dengan para ulamak itu?
- Berapa ramai di kalangan kita yang bermulut celupar mengutuk deretan ulamak yang sudah lama mengorbankan diri untuk perjuangan Islam?
- Berapa ramai pula yang bermulut celupar terhadap para ulamak terdahulu dan dengan sesedap hati mengatakan ulamak terdahulu sesat, melakukan bid’ah, berfalsampah dalam bab Aqidah, dan pelbagai lagi kata nista?

Apabila kita nilai semula semua persoalan di atas, tentu sekali kita akan menjawab, “teralalu banyak.” Maka tidak hairanlah apabila kita dapati terlalu banyak orang yang ingin mendalami ilmu agama, akan tetapi jauh tersasar dari kebenaran, barakah tiada, manfaat juga sirna, lalu tidak dapat menegakkan yang haq.

Jelaslah pada kita betapa pentingnya adab dalam menuntut dan menyebarkan ilmu. Tiada adab, nescaya tersalah jalanlah kita. Salah jalan bermakna sesat. Kalau orang yang belajar agama pun boleh sesat, bagaimana pula dengan yang tidak mahukan agama kan…

Penulis : Ustaz Syed Abdul Kadir Aljoofre

Khamis, Jun 11, 2009

Adab Ulama Menuntut Ilmu

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga

Sebagai pelajar, saya tertarik hendak berkongsi satu ilmu yang kini semakin diabaikan oleh sesetengah orang, iaitu adab dalam menuntut ilmu atau dengan kata lain, adab berguru.

Sesuai dengan ketinggian darjat dan martabat guru itu, maka tidak hairanlah bahawa para ulama sangat menghormati guru mereka. Di antara cara mereka memperlihatkan penghormatan mereka terhadap guru ialah:


1. Mereka merendah diri terhadap ilmu dan guru dan sentiasa menurut perintah serta nasihat guru dan sentiasa meminta pendapat serta pandangan guru dalam setiap urusan mereka.

Mereka mentaati setiap arahan serta bimbingan guru umpama seorang pesakit yang tidak tahu apa-apa yang hanya mengikut arahan seorang doktor pakar yang mahir.

Mereka juga sentiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta‘ala dengan khidmat tersebut.


2. Mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim serta mempercayai kesempurnaan keahlian dan kepakarannya dalam bidang perguruannya. Ini lebih membantu mereka sebagai pelajar untuk memperolehi manfaat daripada guru mereka dan akan mengukuhkan lagi apa yang didengar dan diajarkan oleh guru.

Ulama-ulama salaf sangat memuliakan dan menggagungkan guru-guru mereka. Ini jelas termaktub dalam kisah-kisah tentang akhlak mereka dalam majlis-majlis ilmu dan kesopanan mereka terhadap guru-guru mereka. Sebagai contoh:


- Mughirah berkata: Kami menghormati Ibrahim an-Nakha‘ie sepertimana kami menghormati raja.


- Imam Asy-Syafi‘e pula berkata: Aku membelek kertas di hadapan Imam Malik perlahan-lahan kerana menghormatinya supaya dia tidak terdengar (bunyi belekan kertas tersebut).


- Rabie‘ berkata: Demi Allah aku tidak berani meminum air sedangkan Imam Asy-Syafi‘e memandang kepadaku.


- Sayyidina Ali Karramallahu wajhah berkata: Antara hak seorang alim ke atasmu ialah memberi salam ke atas orang ramai secara umum dan mengkhususkan gurumu dengan penghormatan yang khusus dan istimewa.


3. Mereka sentiasa mendampingi guru supaya mendapat berkat serta beroleh ilmu yang akan tercurah daripadanya pada bila-bila masa serta menjadikannya qudwah (ikutan).

Imam Asy-Syafi‘e misalnya, sejak pertemuannya dengan gurunya iaitu Imam Malik pada tahun 170 Hijrah, hampir tidak pernah meninggalkan gurunya sehingga gurunya itu wafat pada tahun 179 Hijrah. Ini kerana Imam Asy-Syafi‘e tidak pernah meninggalkannya kecuali ketika pergi ke Makkah untuk menjenguk ibunya ataupun pergi ke pusat ilmu dan feqh. Itu pun setelah beroleh keizinan serta restu daripada gurunya. Jika direstui, Imam Malik akan menyiapkan bekal dan memberikannya wang perbelanjaan sambil mendoakan keselamatannya.


4. Mereka tidak menggunakan ganti nama diri seperti "engkau" dan "awak" dan tidak memanggil atau meneriaki guru dari jauh.

Al-Khatib berkata: Hendaklah dia berkata "Wahai guru, apakah pendapat kamu mengenai hal ini?" dan kata-kata seumpamanya. Dan tidak menggelarkannya dengan namanya kecuali disertakan dengan gelaran-gelaran yang menunjukkan penghormatan serta takzim kepadanya. Misalnya syeikh ataupun ustaz atau syeikh kami.

Maksudnya di sini, mereka memanggil guru dengan gelaran yang penuh adab serta penghormatan. Jika nama guru tersebut Muhammad misalnya, maka mereka akan memanggilnya dengan nama ustaz, cikgu, guru kami dan sebagainya dan tidak menyebutkan namanya kecuali disertakan dengan gelaran yang penuh penghormatan seperti Ustaz Muhammad, Cikgu Muhammad dan sebagainya meskipun sewaktu ketiadaan guru itu.


5. Mereka tidak sekali-kali berbantah-bantah ataupun berlawan cakap dengan guru. Sesungguhnya berbantah-bantah itu secara umumnya sudah merupakan suatu perbuatan yang keji, apatah lagi untuk berbantah-bantah dengan guru yang merupakan pembimbing serta qudwah! Perbuatan ini akan menjauhkan mereka sebagai pelajar daripada kebaikan dan merupakan penjerumus kepada kejahatan dan ianya adalah penyebab diharamkan ke atas mereka bermacam-macam bentuk kebaikan.

Sesungguhnya, menuntut ilmu itu adalah satu bentuk ibadah dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, bukannya untuk bermegah-megah ataupun untuk berbantah-bantah dengan ilmu tersebut.

Dalam satu hadits riwayat Imam Al-Hakim, Ka‘ab bin Malik Radhiallahu ‘anhu berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:Maksudnya: “Barangsiapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh atau supaya hati manusia menghadap kepadanya maka ia akan masuk neraka.”

(Hadits riwayat Al-Hakim)


6. Mereka berterima kasih kepada guru atas segala tunjuk ajar serta bimbingannya terhadap segala kebajikan dan tegahan serta tegurannya ke atas segala kekurangan atau kemalasan dan sebagainya bagi memperbaiki diri dan mengganggap teguran, asuhan, didikan serta keprihatinan guru itu sebagai rahmat dan kurniaan yang tak terhingga kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala.

Jika bimbingan serta teguran yang diberikan oleh guru itu sudah diketahui, maka mereka tidak menunjukkan yang mereka sebenarnya sudah mengetahuinya, bahkan mereka menghargai dan berterima kasih atas bimbingan serta keprihatinan guru tersebut terhadap mereka.


7. Jika mereka berhajat kepada guru mereka di luar waktu mengajar sedangkan guru tersebut sedang berehat ataupun tidur, maka guru itu tidak akan diganggu. Mereka akan menunggu sehingga guru tersebut terjaga dari tidur ataupun selesai dari berehat.

Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma pernah mendatangi salah seorang daripada sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk bertanya kepadanya mengenai suatu hadits. Lalu dikatakan kepadanya: Dia sedang tidur. Maka duduklah Ibnu ‘Abbas di muka pintu. Lalu dikatakan kepadanya: Tidak perlukah kita mengejutkannya? Ibnu ‘Abbas pun menjawab: Jangan.


8. Mereka tidak mendatangi guru di luar daripada majlis ilmu yang umum (di luar dari jadual waktunya untuk mengajar dan sebagainya) kecuali dengan izinnya, sama ada guru mereka itu sedang bersendirian mahupun sedang bersama dengan orang lain.

Jika tidak ada izin daripada guru itu sedangkan guru itu mengetahui bahawa mereka sedang meminta izin untuk mendatanginya, maka mereka akan beredar dan tidak mengulangi isti’zan (permohonan izin) mereka.Bersambung...

Rabu, Jun 03, 2009

SYAIR KEPIMPINAN

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga

Pilih lah pemimpin yang takut dengan Allah

Yang minta di bantu menegak kebenaran,

Dan minta di tegur kalau ia bersalah.

Ia tidak menyebut jasanya,

Dan tidak banyak membuat janji janji manis.Berani waktu berkuasa,

Bukan keberanian yang hakiki dan semula jadi,

Keberanian yang hakiki ialah berani menegakkan kebenaran.Dalam majlis muzakarah,

Kalau ada orang yang tidak ikhlas,

Akan terjadi majlis mujadalah dan berbalah.Janganlah bermesyuarat dengan orang orang ini,

Kerana tidak akan dapat natijah yang baik:

Orang yang sedang sakit

Orang yang sedang marah

Orang yang sedang lapar

Orang yang mengantuk

Orang yang susah hati

Orang yang bodoh

Orang yang sedang mabuk cinta.

Rabu, Jun 03, 2009

RIYA'KAH AKU?? (bahagian 3)

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga.

Lima perkara di atas inilah sifat-sifat anggota tubuh yang wajib disingkirkan atau dihindarkan dari lubuk hati agar terselamat dari segala macam bencana permusuhan dalam masyarakat Islam. Kerana sifat riya’ membawa suatu penyakit hati yang merbahaya pada orang yang kurang imannya kepada ALLAH SWT dan RasulNYA, dari itu bersungguh-sungguhlah mencari kesimpulan iman yang sebenarnya agar tidak kecewa di dunia dan akhirat.

Sesudah kita mengetahui semua perkara penyakit riya’ dan bentuknya masing-masing, ada kemungkinan kita akan mempunyai sangkaan bahawasanya semua amalan itu tidak akan mempunyai sangkaan bahawasanya semua amalan itu tidak boleh dperlihatkan, tidak boleh ditunjuk-tunjukkan malah wajib disembunyikan. Oleh yang demikian, ini juga tidak wajar, kerana ada pula amalan yang boleh diperlihatkan, jika mempunyai niat seperti berikut:1. Wajib mengajak atau mengajar orang ramai supaya mencontohi atau gemar mengerjakan sebagaimana yang ia lakukan, misalnya bersedekah dengan berterang-terangan di hadapan khalayak ramai, supaya orang lain yang mampu menirunya. Jadi memperlihatkan sedekah itu perlu kerana itu adalah suatu tauladan yang dianjurkan oleh ugama atau suatu Sunnah Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Barangsiapa yang membuat sunnah(kelakuan), lalu ia memulainya lebih dahulu, maka ia memperoleh pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya(meniru kelakuannya).”

Ayat di atas ini membuktikan bahawa bolehlah kita memperlihat atau menunjukkan sesuatu kebaikan di khalayak ramai kerana mengikut sunnah, tetapi di dalam hati janganlah sesekali berdetik sedikitpun perasaan riya’ malah hendaklah kita merendahkan diri kepada ALLAH SWT, bersebab segala pemberian yang ikhlas tanpa riya’ adalah suatu perbuatan yang diredhai ALLAH SWT.

2. Memberitahu apa yang telah diamalkan setelah selesai dengan harapan supaya orang ramai suka memberinya pertolongan bahkan meneruskan apa yang telah diusahakannyaa; misalnya sedaya upaya meramaikan jema’ah dalam masjid, surau dan sebagainya, kemudian memberitahu bahwa dia juga akan memberikan sedikit pelajaran atau pengajian di situ tiap-tiap habis solat subuh contohnya.

Perkara yang di atas inilah wajib diisi di lubuk hati seseorang, kerana niat yang baik itu direhai oleh ALLAH SWT. Tidak semestinya semua amalan mesti disembunyikan, padahal ugama menggalakkan sesuatu yang baik untuk amlan yang telah dikerjakan, tetapi tidak bercampur-aduk dengan sifat riya’. Tanpa riya’, segala pemberian sedekah adalah ikhlas, bukannya meminta sesuatu balasan atau menunjuk-nunjuk kebanggaan.

Masih ramai terdapat manusia yang tidak mahu beramal kerana takut riya’. Ini juga adalah sesuatu kesalahan di sisi ugama dan member peluang kepada syaitan untuk membinasakannya. Oleh yang demikian itu, selama kita mengetahui masih ada yang perlu diamalkan, jangan sesekali enggan melakukannya, sedangkan amalan adalah suatu kewajipan yang mesti diusahakan, dikhuatiri jangan sampai hatinya dirasuki oleh godaan syaitan, kemudian menimbulkan riya’.

Kita wajib ingat bahwa ALLAH SWT itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atau niat hati yang riya’. ALLAH SWT akan memberi balasan menurut apa yang menjadi pengkhianat hati. Jika keikhlasan yang ada pasti dapat memperoleh pahala yang besar dan jika riya’ bersarang di hati sudah pasti dileburkan pahala amalannya itu dan tidak ada kemanfaatannya sama sekali.

Demikian pula riya’ yang tersembunyi, iaitu mengerjakan sesuatu amalan dengan keikhlasan dari permulaan kalinya, tetapi telah selesai, lalu ada pula yang memuji, kemudian dia merasa gembira dan senang sekali mendengarkan pujian tersebut. Inilah perbuatan yang tergolong daam riya’ khafi atau tersembunyi atau halus, maksudnya kurang banyak diketahui oleh umumnya manusia. Tetapi jika kegembiraan dan kesenangannya itu kerana memperoleh keutamaan ALLAH SWT itu bukanlah tergolong dalam sifat riya’ lagi, sebab mempunyai sandaran hati iaitu bukanlah kegembiraan dan kesenangan itu kerana memperoleh pujian orang lain, tetapi kerana memperolehi fadhullah atau keutamaan ALLAH SWT.
Dalam hal ini ALLAH SWT berfirman:

Maksudnya: “Katakanlah: (Bahwa semua amalan itu dapat terlaksana) dengan keutamaan serta kerahmatan ALLAH, maka baiklah mereka bergembira dengan yang sedemikian itu.”Demikianlah persoalan riya’ yang telah digambarkan di atas ini dengan terang dan nyata sebagai suatu panduan akhlak yang ingin mencari kesucian diri. Untuk kebahagiaan hidup yang sejati dalam berugama, wajiblah dihindarkan segala macam sifat riya’ dari sisi kita agar hati sentiasa dalam kejernihan dan suci bersih. Mudah-mudahan ALLAH SWT menerima segala persembahan amalan yang dikerjakan dan terselamat dari azab siksa neraka jahanam di hari pembalasan.

Isnin, Jun 01, 2009

RIYA'KAH AKU?? (bahagian 2)

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaPerkara-perkara yang ditunjuk-tunjukkannya:

Tujuannya banyak sekali, tetapi memadailah apa yang disampaikan di bawah ini, dalam lima perkara, iaitu yang berkenaan dengan tubuh, pakaian dan perhiasan, perkataan, amalannya, pengaruhnya atau di bawah perintah di samping perkara-perkara yang selain empat hal di atas yang merupakan hal-hal yang luar dari tubuh. Perinciannya adalah seperti berikut:1.

Berkenaan riya’ tubuh, ialah suka menunjuk-nunjukkan tubuh dengan kegagahan dan kecantikan.Contohnya, sudah menjadi kebisaan pada zaman sekarang ini adalah kebanyakan remaja-remaja suka menunjuk diri mereka ke khalayak ramai dengan menampilkan rambut yang penuh gaya, misalnya rambut layer, Mohawk dan sebagainya. Semata-mata untuk dilihat oleh orang untuk dipuji. Terdapat juga sesetengah remaja zaman sekarang tidak kira lelaki mahupun perempuan, yang suka membuka aurat mereka supaya dapat ditunjuk dan dipuji oleh orang bahwa dia memiliki tubuh yang indah, molek, gebu dan sebagainya walaupun tanpa disedari dapat menaikkan nafsu orang yang melihatnya.

Ada setengahnya pula suka menunjuk-nunjukkan tubuh dalam hal keugamaan, seperti ia menunjukkan bentuk tubuhnya yang kurus-kering dan mukanya yang pusat ledi supaya kelak akan disangka orang bahwa dia sentiasa berpuasa dan sentiasa berjaga malam kerana banyak mengerjakan segala amal ibadah, mengaji dan sebagainya. Dan juga misalnya lagi seperti sengaja mengusutkan rambut kepalanya dengan tidak mahu disikat, supaya dianggap orang bahwa ia seorang yang terlalu kuat beribadah sehingga tidak memperdulikan keadaan atau hal-ehwal dirinya sendiri, dan banyak lagi contoh-contohnya yang terlalu banyak.2.

Berkenaan riya’ pakaian dan perhiasan, ialah suka menunjuk-nunjuk sesuatu misalnya memperlihatkan secara menjolok mata dengan pakaian yang indah-indah, perhiasan yang banyak dan sangat mahal dikenakan atau dipakai oleh tubuhnya, sebagai tanda bahwa semuanya itu serba mahal harganya dan lain-lain lagi. Bahkn sekarang, sudah berleluasa tren di mana orang suka memperagakan pakaiannya kerana dia lebih maju ke depan dalam segi fesyen pakaian. Tanpa malu dan segan, menunjuk-nunjukkan pakaiannya tanpa mengetahui apa sebenarnya sebab kita berpakaian. Bahkan lebih teruk lagi, dengan tidak menutup aurat.

Jika dalam urusan ugama ialah seperti mengenakan dan memakai pakaian yang kasar, memakai pakaian yang pendek hingga hanya setengah betis dan memakai pakaian yang sudah lusuh, supaya orang menganggap ia seorang yang zahid atau sufi. . Terdapat juga muslimah yang sengaja untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, bertudung labuh, dan lain-lain lagi semata-mata untuk dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah seorang yang alim dan menganggap bahwa dirinya seorang yang alim.3.

Berkenaan riya’ perkataan, umpama menunjukkan kebaikan kata-katanya apabila bercakap, kefasihan lidahnya serta seni ucapannya dan lain-lain. Jikalau dalam urusan ugamanya dan lain-lain lagi.

Jikalau dalam urusan keugamaan, misalnya ialah suka menunjukkan bahwa dirinya itu amat banyak sekali hafalannya kepada ayat-ayat al-Quran, Hadits dan kata-kata hikmah dari ucapan-ucapan para ulama, juga seperti mengkomat-kamitkan mulutnya dengan tidak berhenti-henti, agar orang ramai mengetahui bahwa ia adalah seorang ahli dzikir, memperlihatkan perihal amat marahnya jika ada kemungkaran, agar disanjung sebagai seorang yang bertaqwa, juga seperti cepat-cepat menyebutkan bahwa ini adalah hadits dha’if, ini sahih, ini bid’ah, “BID’AH, BID’AH, BID’AH”, dan lain-lain lagi, supaya dianggap orang bahwa dia seorang yang bijak-pandai dan alim dalam segala hal, dan juga seperti bermusyawarah perihal hukum ugama dengan niat hanya ingin mengalahkan hujah kawan dan bukannya untuk mencari kebenaran. Ada juga sesetengah orang zaman sekarang, yang menulis blog, buku, risalah dan terutamanya menghantar mesej-mesej ke cbox, shoutbox dan lain-lain lagi semata-mata untuk mematahkan hujah orang lain.4.

Berkenaan riya’ amalan, seperti memperlihatkan kegiatan dan ketekunannya dalam pekerjaan, juga ketika memberi pertolongan menghormati tetamu dan lain-lain.

Jika dalam urusan ugama pula ialah seperti menunjuk-nunjukkan bahwa di waktu solat, Sungguh lama sekali sujud dan ruku’nya, panjang bacaan doanya, supaya dikata orang bahwa ia seorang yang khusyuk, juga seperti seringkali berludah, supaya dikata orang bahwa ia seorang yang terus-menerus berpuasa dan lain-lain lagi.5.

Berkenaan dengan selain dari empat hal yang di atas seperti menunjukkan bahwa dirinya itu besar pengaruhnya, banyak orang di bawah perintahnya, banyak pengikut-pengikut, anak-anak buahnya, dan sahabat-sahabatnya, apabila hari-raya ramai yang menziarahi ke rumahnya, kehendaknya supaya mendapat pujian daripada masyarakat kerana besar jasanya dan banyak pula ilmu pengetahuannya.
Lima perkara di atas inilah sifat-sifat anggota tubuh yang wajib disingkirkan atau dihindarkan dari lubuk hati agar terselamat dari segala macam bencana permusuhan dalam masyarakat Islam. Kerana sifat riya’ membawa suatu penyakit hati yang merbahaya pada orang yang kurang imannya kepada ALLAH SWT dan RasulNYA, dari itu bersungguh-sungguhlah mencari kesimpulan iman yang sebenarnya agar tidak kecewa di dunia dan akhirat.Bersambung...

Isnin, Jun 01, 2009

RIYA'KAH AKU?? (bahagian 1)

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga


BERSIHKANLAH HATI INI, YA ALLAH


Riya’ ertinya ialah suka menunjuk-nunjuk segala amal ibadahnya baik dengan maksud supaya dipuji, disanjung, dan dimegahkan orang kerana ingin mencari kemasyuran keduniaan seperti pangkat, nama, kedudukan dan lain-lain lagi yang bersangkut-paut dengan hal-hal dunia.

Hukum riya’ itu adalah haram malah dibenci oleh ALLAH SWT dan RasulNYA, sebab amal-amal semestinya dikerjakannya itu semata-mata untuk mengharapkan kurniaan dan mencari keredhaan ALLAH; dengan tiba-tiba bertukar dan berubah niatnya agar apa yang diamalkannya itu untuk dilihat manusia dan mengharapkan keredhaan manusia semata-mata.

Firman ALLAH SWT dalam al-Quran berkenaan sifat riya’:
Maksudnya: “Maka kebinasaanlah bagi orang-orang sembhaygang yang mana mereka itu lupa akan sembahyangnya, dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang menunjuk-nunjukkan amalan(orang-orang yang riya’) di dalam sembahyangnya.” (Al-Maun: 4-5)

Dalil atau keterangannya ialah, orang-orang yang riya; itu akan mendapat kebinasaan dan kecelakaan di kemudian hari yakni di Hari Kiamat. Dan perhatikanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di bawah ini:

Maksudnya: “Bahwa yang sangat aku takutkan menimpa ke atas kamu ialah ‘asy-syirkul ashghar’(perbuatan menyegutukan ALLAH SWT secara kecil), ditanya oleh Sabahat, apa dia ‘asy-syirkul ashghar’ itu? Jawab Rasulullah SAW: “Ia adalah riya’”, pada hari kiamat apabila ALLAH SWT membalas akan amalan sekalian hambaNYA, maka IA berfirman kepada orang yang riya’: “Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjukkan amalan kamu itu(kamu riya’ kepada mereka) maka kamu lihatlah, adakah kamu mendapat daripada mereka pahala sebagai balasan amalan kamu it?”

Huraiannya, bahawa orang yang mempunyai sifat riya’ itu akan menerima kerugian daripada ALLAH SWT tidak akan memberi mereka suatu pahala pun, dan kepada orang yang ditunjukkan amalannya itu tidak ada kuasa atau berkuasa memberi sebarang pahala kepada sesiapa, malah perbuatan riya’ itu sia-sia belaka bahkan membinasakan dirinya sendiri.

Demikian halnya orang-orang yang suka menunjukkan amalannya kerana mahu dipuji, sedangkan segala amalannya itu tidak dapat diterima oleh ALLAH SWT, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda seperti di bawah ini:

Maksudnya: “Allah ‘Azzawajalla tidak akan menerima sesuatu amalan yang di dalamnya itu terdapat riya; (walaupun hanya) seberat habuk yang kecil.”Sehingga kini sahaja, akan bersambung lagi untuk mengetahui apakah tujuan sebenar kita riya'.

Bersambung...

Selasa, Mei 19, 2009

Project Work Additional Mathematics 2009

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluarga

Klik di bawah ini untuk download:
1.Project work add math 2009
2.Project work add math 2009 in Mic. Word(SCRIBD)
3.Project work add math 2009 in Mic. Word
4.Advance Grapher

Ahad, Mei 03, 2009

BENTENG PERTAHANAN DIRI, KELUARGA DAN HARTA BENDA

Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Syukur ke hadhirat ILAHI, selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wa Salam serta keluargaAda lima jenis benteng pertahanan diri, keluarga dan harta benda yang boleh diamalkan seperti berikut;


i. Al-Muawwizat

ii. Ayatul Kursi

iii.Ayat 1 hingga 9 Surah Yaasin

iv. Ayat Berkubu

v. Ayat Penggerak

1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG)

BACAAN Al-Muawwizat iaitu;

1. Surah Al-Ikhlas

2. Surah Al-Falaq

3. Surah An-Naas

CARA

1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat

2. Mengangkat dua tangan seperti berdoa

3. Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidak termasuk membaca Surah Al-Fatihah)

4. Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangan sehingga habis nafas

5. Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambil menyapu tapak tangan keseluruh anggota badan yang boleh dicapai kecuali anggota sulit.

6. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solat subuh setiap hari


2.0 AYATUL KURSI

BACAANTerjemahan;

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

(Surah Al-Baqarah ayat 255)

CARA

1. Baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf

2. Untuk melindungi diri sendiri: selepas baca ayatul kursi tiup disekeliling mengikut pergerakan tawaf kaabah, dengan niat melindung diri.

3. Untuk melindungi rumah: baca ayatul kursi sambil berjalan mengelilingi rumah (mengikut pergerakan seperti tawaf kaabah). Berjalan sama ada didalam atau diluar rumah.


3.0 AYAT 1 HINGGA 9 DALAM SURAH YAASIN


BACAANTerjemahan:

(1) Yaa Siin. (2) Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, (3) sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (4) (yang berada) di atas jalan yang lurus, (5) (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, (6) agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.(7) Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. (8) Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. (9) Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

CARA1. Untuk memegar diri, keluarga dan harta benda

2. Berdiri disatu penjuru rumah (katakan dihadapan rumah sebelah kanan) sambil menghadap penjuru rumah satu lagi iaitu dikiri rumah. Baca surah Al-fatihah diikuti Surah Yaasin ayat 1~9. Sambil baca, sambil berjalan menuju kepenjuru rumah satu lagi. (Ikut arah Tawaf Kaabah). Baca kombinasi ini di setiap penjuru iaitu sampai bertemu penjuru yang mula-mula. Jumlahnya 4 kali. Akhir sekali baca kombinasi ini sambil mengisyarat mendinding keseluruhan bumbung rumah.


4.0 AYAT BERKUBU

BACAANAku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berkubu dengan kubu Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan nabi Muhamad RasululLah.

CARA

1. Berdiri menghadap kiblat (ke arah barat). Baca ayat ini kemudian tiup sehingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan ke kiri.

2. Pusing ke arah kiri (sekarang berdiri ke arah selatan), Baca ayat ini kemudian tiup sehingga habis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan ke kiri.

3. Lakukan perkara yang sama untuk arah timur dan utara

4. Berpaling semula ke arah kiblat, baca lagi kemudian tiup kebawah sehingga habis nafas. Baca lagi kemudian tiup kearah atas sehingga habis nafas

5. Akhir sekali (bacaan yang ke-7), baca ayat ini kemudian tarik nafas dan tahan nafas seberapa lama yang boleh kemudian hembus.


5.0 AYAT PENGERAK

BACAANDengan nama Allah, yang tidak memberikan mudarat sesuatu dibumi juga dilangit dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

CARA

1. Bila hendak pergi kesesuatu tempat yang berisiko atau merbahaya, atau bermusafir atau balik kampung atau hendak membuat sesuatu perkerjaan yang berisiko atau pulang kerumah daripada melakukan sesuatu perkerjaan yang berisiko, maka baca ayat ini tujuh kali.

2. Jika bacaan tersekat-sekat atau ada gangguan ketika membaca ayat ini, berehat dahulu. Setelah berehat baca lagi sehingga tujuh kali bacaan lancar baru teruskan perjalanan atau perkerjaan tersebut.

Sumber:http://www.darussyifa.org/